SI TE GRATA QVIES ET PRIMAM SOMNVS IN HORAM DELECTAT,
SI TE PVLVIS STREPITVSQUE ROTARVM, SI LAEDIT CAVPONA,
FERENTINVM IRE IVBEBO;
NAM NEQVE DIVITIBVS CONTINGVNT GAVDIA SOLIS …
(Orazio – Epistularum Liber I, 17, vv. 6-9)
SI TE GRATA QVIES ET PRIMAM SOMNVS IN HORAM DELECTAT,
SI TE PVLVIS STREPITVSQUE ROTARVM, SI LAEDIT CAVPONA,
FERENTINVM IRE IVBEBO;
NAM NEQVE DIVITIBVS CONTINGVNT GAVDIA SOLIS …
(Orazio – Epistularum Liber I, 17, vv. 6-9)

Stornelli

swirl01
STRAMBOTTI E STORNELLI
swirl02
Quando jintri a méssa tu, bella Maria,
ogni omu pu guardartu su ruvòta,
i tu gli fa puccà du bramusìa
ca gli còre i la ciòcca ci s’arrota.
Quando entri a messa tu, bella Maria,
ogni uomo si gira per guardarti,
e lo fai peccare di bramosia
tanto da fargli girare il cuore e la testa.
swirl03
Tu fa cala gli santi dalla còna,
i fa addannà gli prètu cu cunfèssa;
pure si tu sparagni da gni a méssa
Dio, cu tutto vede, tu purdona.
Tu fai scendere i santi dall’ edicola,
e fai dannare il prete che confessa;
anche se ti risparmi di andare a messa
Dio, che tutto vede, ti perdona.
swirl03
Mentre cu t’affacciavi alla ringhiera
gli solu scéva da montu Radicìnu;
gli solu nasci pu scallà la tèra,
i tu si nata pu scallà Pappinu;
gli solu cala i su scura la séra,
tu celi tu, jé trìbbulu, tapinu.
Fammu ‘na grazzia almenu, bella figlia
fammu ‘na pupa cu t’arassumìglia.
Nel mentre ti affacciavi alla ringhiera,
il sole sorgeva da monte Radicino;
il sole nasce per scaldare la terra,
e tu sei nata per scaldare Peppino;
alla sera il sole tramonta e si oscura,
tu ti nascondi, io tribolo, tapino.
Fammi una grazia almeno,bella figlia
fammi una bambola che ti somigli.
swirl03
Stéva addurmita jinòttu, i mu so ‘ntìsa
chiama dalla finèstra, doci, piano;
‘ncima agli lèttu ariva i mu so assisa:
era ‘Mbrosiùcci cu ‘na ròsa ‘mmani
M’ha ditto bella mia, vattu a rupusà
ch’appéna mu congèdu sarai spòsa.
Stanotte stavo dormendo, quando mi son sentita
chiamare dalla finestra, dolcemente, piano piano;
ho preso e mi sono seduta sul letto:
era Ambrogino con una rosa in mano
mi ha detto bella mia, vai a riposare
perchè appena mi congederò ti sposerò.
swirl03
Tu so ‘ncontrata a spasso alla Scarpétta
cu gli curagli i fazzoléttu ‘n testa;
parivi du gli celu ‘n’angiolétta,
èri la più carina dulla fèsta;
d’occhi cortési tacivi l’incètta,
però, bellina, abbassa chéssa crésta.
Ti ho incontrata a passeggio alla Scarpetta (zona di Ferentino?)
con i coralli ed il fazzoletto in testa;
sembravi un angioletta del cielo,
eri la più carina della festa;
tacevi il fatto che ti guardavano in tanti,
però, bellina, abbassa le tue arie.
swirl03
Peppìnu pota, taglia i mu prepara,
jé facci gli fascini i la riccèlla,
ca si ‘stu mmérno tira la strinèlla
cu chisti zippi ci facci la fìàra.
Peppino pota, taglia e mi prepara la legna,
io faccio le fascine ed i mucchi,
perchè se quest’inverno soffia vento freddo,
con questi zeppi io preparo il fuoco.
swirl03
Bellézza cu va’ p’acqua alla funtana
cu gli cuncone mmani i cu la croglia,
quando rupàssi appontuto a ‘sta sòglia,
damm ‘na gliotta d’acqua ch ‘arassàna.
Bella ragazza che vai a prendere l’acqua alla fontana
con la conca in mano ed il cercine,
quando ripassi fermati a questa soglia,
dammi un sorso d’ acqua che risana.
swirl03
O tortorèlla cu rucrùmi ‘n gabbia,
si accommu a Rosa cu ‘sta ‘n clausura:
gli padru l’ha runchiusa ‘n quattru mura
i nu ci stamu a strùi pu la ràbbia.
O tortorella che borbotti in gabbia,
sei come Rosa che sta in clausura:
il padre l’ ha rinchiusa tra quattro mura
e noi ci stiamo struggendo per la rabbia.
swirl03
O palummèlla tu cu porti ‘mmocca
chissu ramu du liva,
pòrtumu chella paci, ca, cattiva,
mu nega ancora chella amata còcca.
O colombella tu che porti nel becco
quel ramo d’ulivo,
portami quella pace, che, cattiva,
mi nega ancora quella amata cocca.
swirl03
Bèlla, cu su mussìttu da ciràsa,
i cu chiss’occhi si la calamita
ch’attira puru gli àngili a ssa casa:
schitto cu meco tu fa la ‘mpunìta.
Bella, con quel visino da ciliegia,
e con quegli occhi sei la calamita
che attira in quella casa anche gli angeli
soltanto con me fai l’ impunita.
swirl03
Bèlla, nun è pu ti ssa vita dura,
ca ssa bellézza ‘n po’ rumanì fora:
si nata p’abbità dréntu allu mura.
Fioru du linu,
tu facci la proméssa da cristianu:
jé tu pòrtu a abbità drentu a Frintìnu.
Bella, non è per te questa vita dura,
poichè questa bellezza non può restare fuori (da Ferentino):
sei nata per abitare dentro le mura.
Fiore di lino,
ti faccio la promessa da cristiano:
io ti porto ad abitare dentro Ferentino.
swirl03
I la ragazza me’ sta fòri pòrta,
sa tèsse, ricamà, sa fa la sarta,
amoru i scudi a casa mu rupòrta.
E la ragazza mia sta fuori porta,
sa tessere, ricamare, sa fare la sarta,
amore e soldi a casa mi riporta.
swirl03
Lui – Bella, cu si arammòrta mo la lùma,
         quandu sta culucàta a chissu lèttu
         accantona nu crèddu chessa ‘ncrùma,
         pensa alla fiàra cu mu brucia ‘n pettu.
Lei – Amatu, si gli pettu a ti tu sfìàra,
         a mi gli còre avvampa accomme a’ vràci;
         si jé t’aggradu, tu, begli, mu piaci,
         ma a nun capirci prò facìmu a gara.
Lui – Bella, che hai spento ora il lume,
         quando sei coricata in quel letto
         accantona per un attimo quel broncio,
         pensa alla fiamma che mi brucia nel petto.
Lei – Amato, se il petto a te sfiamma,
         il mio cuore avvampa come brace
         se io ti aggrado, tu, bello, mi piaci,
         ma a non capirci però facciamo a gara.
swirl03
Lui – O bella Ròsa,
         màmmuta t’ha surrata drentu a casa,
         tu fa la sentinèlla ch’è gelosa.
Lei – Mamma è gilosa,
         mu fa la sentinèlla, mu tè’ chiusa,
         nun pensa ca stu còre nun ha pòsa.
Lui – O bella Rosa,
         tua madre ti ha rinchiusa in casa,
         ti controlla perchè è gelosa.
Lei – Mamma è gelosa,
         mi controlla, mi tiene rinchiusa,
         non pensa che questo cuore non ha posa.
swirl03
Lei – Fiore du prunu,
         natura du beltà t’ha fattu donu,
         i caru accommu a ti ‘n ci sta niciùnu.
Lui – Fiore du prunu,
         la più priziosa si’ dugli riónu,
         du grazia i du virtù si gli aradùnu.
Lei – Fiore di pruno,
         la natura ti ha donato la bellezza,
         e caro come te non c’è nessuno.
Lui – Fiore di pruno,
         sei la più preziosa del rione,
         unisci insieme grazia e virtù.
swirl03
Lui – Cara, tu tè’ pu mamma la Furtuna,
         si nata certu alla stagionu pièna,
         si truvàtu ammannìtu pranzu i céna:
         quandu nascìsti s’appuntà la luna.
Lei – Quandu nascìsti tu, caru Peppinu,
         gli cielu certament’ era surìnu,
         i la cuntrada tutta nu giardinu.
Lui – Cara, tu hai per mamma la Fortuna,
         sei nata certamente in piena stagione,
         hai trovato apparecchiato pranzo e cena:
         quando nascesti si fermò la luna.
Lei – Quando nascesti tu, caro Peppino,
         il cielo era sicuramente sereno,
         e la contrada tutto un giardino.
swirl03
Fioru du noci,
jé vogli fa agli amor cu chi mu piaci,
cu chi mu ‘mprèsta la vuccùccia doci.
Fiore di noce,
io voglio far l’ amore con chi mi piace,
con chi mi presta la boccuccia dolce.
swirl03
Fioru du ménta,
chi tè’ la mogli bèlla sempre canta,
chi tè’ quatrini tanti sempre cónta.
Fiore di menta,
chi ha la moglie bella sempre canta,
chi ha tanti quattrini sempre conta.
swirl03
Bella bella,
più bella tu fa fa chi tu su piglia,
la notte tu fa fa la sentinèlla.
Bella bella,
più bella ti fa diventare chi ti prende,
la notte ti fa fare la sentinella.
swirl03
Fioru ch’addora,
t’appozzi mettu attornu che tu para,
si sempre nu struppóne natu fora.
Fiore che odora,
puoi indossare quello che vuoi,
sei sempre uno sterpo nato in campagna.
swirl03
Fior du ginestra,
‘ntu valu cu tu mitti sempru ‘n mostra
a fa la ciuvittèlla alla finèstra.
Fior di ginestra,
non serve che ti metti sempre in mostra,
facendo la civettuola alla finestra.
swirl03
Quando nascisti tu, ‘ssa ‘ngannatòra,
nascì ‘na linguacciuta, ‘na bannèra,
chi tu su tògli a ti, male s’assora.
Quando nascesti tu, ingannatrice,
nacque una linguacciuta,una banditrice,
chi ti prende, male si sposa.
swirl03
Tu, cu tu si sposatu ‘ssa frastéra,
mo fa da contrabbassu alla fanfara,
dugli cornuti si’ porta bandièra.
Tu, che hai sposato quella forestiera,
ora sei il contrabasso della fanfara,
dei cornuti sei il portabandiera.
swirl03
Tu va dicènno ca so ‘na ciuvìtta,
purché ‘n so stata sórgi pu la gatta;
di’ ca ‘n si diggirìta la sconfitta:
ca a ti chi ‘n tu cunosci tu s’accatta.
Tu vai dicendo che sono una civetta,
perchè non sono stata sorcio per il gatto;
dì che non hai digerito la sconfitta:
perchè ti compra chi non ti conosce.
swirl03
Fioru du gigli,
tu la ventura tu la porti ‘ncògli,
tè’ più furtuna du nu cucuzzìgli.
Fiore di giglio,
tu il fato te lo porti addosso,
hai più fortuna di uno zucchino.
swirl03
Lei – Ma che ci passi a fa pu chésta via
         si chella cu vulìvi ‘n’è più tua:
         jé tu facci murì du gelosìa.
Lui – Passu pu chésta via a piacimentu;
         ‘n pàtu du gelosìa ne rimpiantu,
         ca du chésse assusì nu trovu centu.
Lei – Cosa passi a fare per questa strada
         se quella che volevi non è più tua,
         io ti faccio morire di gelosia.
Lui – Passo per questa strada quando voglio,
         non soffro nè di gelosia nè di rimpianto,
         perchè di quelle così ne trovo cento.
swirl03
Lei – Brutto, si nu pallócco sfarinato,
         mu pari nu pantùfo mal crisciùto,
         si accomme agli pappóne ammalluzzàto,
         pari gli ‘nfrascarégli cutufùto.
Lui – Brutta, cu su mussìtto da putàta,
         mu pari ‘na ranónchia du palùda,
         mu pari ‘na gallina spennacchiata,
         ‘na sóruca du chiàvica, baffuta.
Lei – Brutto, sei un pallocco sfarinato
         mi sembri un pantufo mal lievitato,
         sei come la polenta raggrumata,
         somigli ai frascarelli tozzi e grassi.
Lui – Brutta, con quel faccino da patata,
         mi sembri una rana di palude,
         mi sembri una gallina spennacchiata,
         un topo di fogna,baffuto.
swirl03
Bella cu si arammòrta la cannéla,
nun mu fa più punà. Rusina, cala;
sbrigutu bella, ca la strina pela.
Bella che hai spento la candela,
non farmi più penare. Rosina, scendi;
sbrigati bella,che il vento freddo pungente mi ustiona.
swirl03
Fior du limone,
si chissu mussu té’ fusse du panu,
m’arajàrìa senza fa n’ucconu.
Fior di limone,
se questa tua faccia fosse pane,
mi arrabbierei senza fare un boccone.
swirl03
Fior du trafogli,
gli amoru gli si fattu cu gli mègli,
niciùnu prò tu s’ha tota pu mogli.
Fior di trifoglio,
l’ amore l’ hai fatto con il meglio,
nessuno però ti ha preso in moglie.
swirl03
Lei – Cacciavi tantu fiatu dagli pettu,
         cantavi aracanìtu, alla spianata,
         pu fa sentì nu stornèllu a duspéttu.
Lui – Jé cantu sempru sempru a sguarciagola,
         chéllu cu tengu ‘n petto tengu mmocca:
         tu si offésa ca già stivi ‘n dola.
Lei – Cacciavi tanto fiato dal petto,
         cantavi arrochito, a squarciagola,
         per far ascoltare uno stornello a dispetto.
Lui – Io canto sempre sempre a squarciagola,
         quello che ho nel petto ho sulla bocca:
         ti sei offesa perchè eri già in dolo.
swirl03
Bella ch’azzicchi lesta pu sa scala,
pari ‘na palummèlla quandu vola,
n’angilu dugli celu senza l’ala.
Bella che sali lesta per quella scala,
sembri una colomba quando vola,
un angelo del cielo senza le ali.
swirl03
Fior d’erba pazza,
si, zéca, brutta, racchia, ‘na cucozza,
mu pari ‘n’oca all’ara cu starnazza.
Fior d’ erba pazza,
sei, piccola, brutta,racchia, una zucca,
mi sembri un’ oca nell’ aia che starnazza.
swirl03
Fior du cucozza,
chi tu s’accosta a ti sente la puzza,
si brutta, scalcinata, sporca i zozza.
Fiore di zucca,
chi ti s’ avvicina sente la puzza
sei brutta, scalcinata, sporca e zozza.
swirl03
‘N tu mettu più alla faccia la farina:
t’aggiusti chissu mussu cu fa péna,
si sempre brutta accommu a ‘na faina.
Non metterti sulla faccia la farina (cipria):
t’ aggiusti da fare pena,
sei sempre brutta come una faina.
swirl03
Fioru du piru,
tè’ nu mussìtto tantu, tantu caru;
fa arabbivà gli morti agli cimitèru.
Fiore di pero,
hai un visino tanto, tanto caro;
fai resuscitare i morti al cimitero.
swirl03
Fioru du rosa,
va’ rumutàta accomme a ‘na marchésa,
ma nun trovi niciùnu cu tu sposa.
Fiore di rosa,
vai conciata come una marchesa,
ma non trovi nessuno che ti sposa.
swirl03
Fior du cirasa,
tu sperchi, tu rumìri, nun té’ posa,
ma si sempre ‘na pupa pu la casa.
Fiore di ciliegia,
ti specchi, ti rimiri, non hai posa
ma sei sempre una bambola per la casa.
swirl03
Fior du cipressu,
ch’appozzi pure gni cent’anni a spassu:
nu cane ‘n trovi cu s’abbìa apprèssu.
Fiore di cipresso,
anche se vai cent’anni a passeggio:
non trovi un cane che ti viene dietro.
swirl03
Fior di mughettu,
s’annammora du ti solu nu mattu,
purché si racchia, néccia i senza pettu.
Fiore di mughetto,
di te s’innamora solo un matto,
perchè sei racchia, magra e senza petto.
swirl03
Fior du muntuccia,
accàpputu sa’ ciòcca i chessa faccia,
purché si brutta, gobba i té’ la cuccia.
Fiore di mentuccia,
copriti quella testa e quella faccia,
perchè sei brutta, gobba e sei ostinata.
swirl03
Acqua corrente,
tu cridi d’esse bella i ‘nteressante,
ma si ‘na scigna ca nun vali gnènte.
Acqua corrente,
credi di essere bella ed interessante,
ma sei una scimmia che non vale niente.
swirl03
Appóntutu ‘na vota cu ‘ssa lagna,
i vatti a rummunnà ca té la rugna,
i té’ lu zéccu pèggi du ‘na cagna.
Smettila una volta con quella lagna,
e vai a ripulirti perchè hai la rogna,
hai le zecche peggio di una cagna.
swirl03
Si mamma nun mu da chella cu vogli,
mu facci gli duspéttu i mu gli tagli:
gli méttu pu punnacchi agli cappégli.
Se mamma non mi da quello che voglio,
mi faccio il dispetto e me lo taglio,
lo metto per pennacchio al cappello.
swirl03